• English
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Nederlands
  • Türkçe
  • Italiano
  • Polski
  • Português

Gebruiksvoorwaarden

Deze overeenkomst bevat belangrijke juridische informatie.

NEXON EUROPE S.a.r.l. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN, ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN.

NEXON Europe S.a r.l. ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze" als zodanig te beschouwen) maakt deze website www.nexoneu.com(de "Site") toegankelijk, samen met alle aan de Site gerelateerde diensten en producten, inclusief, zonder beperking, grootschalige multiplayer online rollenspellen en multiplayer online casual games (gezamenlijk, de "Service"), onder voorbehoud van uw instemming met de algemene voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen het Bedrijf en U, de bezoeker van de Site en/ of lid van de Service ("U") ten aanzien van het gebruik van de Service. Het is van belang dat U de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aandachtig leest, en begrijpt.

Wij behouden ons het recht voor om:

? De algemene voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen, als wij daartoe genoodzaakt zijn door veranderingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, door veranderingen in contracten die wij met derden hebben (b.v. leveranciers van het betaalsysteem of van software), of om de integriteit van onze systemen en de Service te waarborgen ;

? De Service te veranderen, inclusief het beeindigen, verwijderen, aanvullen, wijzigen, toevoegen of het niet voortzetten van elke inhoud, gegevens over, of eigenschappen van de Service, of de tijden waarop de Service beschikbaar is, om dezelfde redenen;

? Prijzen of heffingen, indien van toepassing, behorend bij uw gebruik van de Service te veranderen; en

? Aanpassingen te doen aan de apparatuur, hardware of software die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Service.

Iedere aanpassing die wij doen zal ingaan na verloop van een redelijke termijn, die wordt vermeld in de aankondiging van de betreffende aanpassing. Wij zullen deze aankondiging doen door het op de Site te plaatsen en/of een e-mail te sturen naar het adres dat u vermeld heeft bij registratie voor de Services. Indien u na een dergelijke aankondiging en het verstrijken van de redelijke termijn die in de aankondiging vermeld is, gebruik blijft maken van de Site of de Service, wordt u geacht akkoord te gaan met de betreffende veranderingen. Wij raden u aan de Site regelmatig te bezoeken, teneinde op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden werd voor het laatst bijgewerkt op 27 november, 2013.

1. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn NEXON Europe S.a.r.l., een vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 7 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Geregistreerd bij het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B156728), en voert zijn activiteiten uit met een Luxemburgs handelsvergunning (nummer 10011093/1).

2. SERVICE REGISTRATIE

A. AANVAARDING VAN OVEREENKOMST

(1) Om toegang te hebben tot de Service en deze te kunnen gebruiken, dient u zich eerst bij ons te registreren voor een account ("Account"). Alvorens de aanmelding voor uw Account te voltooien, wordt u gevraagd aan te geven of u alle algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en ook ons Privacybeleid accepteert. Indien u niet instemt met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en het Privacybeleid, is het niet mogelijk u aan te melden voor een Account en kunt u de Service niet gebruiken.

(2) Door u aan te melden voor een Account, verklaart en garandeert u een "natuurlijke persoon" te zijn, ouder dan achttien (18) jaar (of meerderjarig in het land waar u woont) of iemand wiens wettelijke voogd toestemming heeft gegeven om de Service te gebruiken en dat u en/of uw wettelijke voogd instemt met alle algemene voorwaarden in deze Overeenkomst en het Privacy Beleid.

(3) Uw Account mag alleen door u gebruikt worden, behalve als u een wettelijke voogd bent. U stemt ermee in dat u volledig aansprakelijk bent voor alles wat met de Account gedaan wordt, en dat u er verantwoordelijk voor bent zich ervan te verzekeren dat u en/of uw kind op de hoogte is van de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat hij/zij deze en alle andere Spelregels en Beleid, kennisgevingen en/of overeenkomsten begrijpt en eraan zal voldoen.

(4) U mag meer dan een (1) Account maken om onze Dienst te gebruiken. Echter, u mag niet meer dan een (1) Account maken per vierentwintig (24) uur en niet meer dan vijf (5) per dertig (30) dagen. Wanneer u dat wel doet, zal het als regelovertredend gedrag gezien worden. Wanneer wij bemerken dat u Accounts aanmaakt die bovenstaande regel overtreden, behouden wij ons het recht voor om alle benodigde maatregelen te nemen in overeenstemming met deze Overeenkomst inclusief, maar niet beperkt tot, Artikel 10.A (4).

B. REGISTRATIEPROCEDURE EN -INFORMATIE

(1) Zodra u uw Account registreert, wordt u gevraagd ons bepaalde informatie over uzelf te geven, waaronder, zonder beperking, uw e-mailadres, naam en geboortedatum.

(2) Wij vragen u ook een veiligheidsvraag en -antwoord te kiezen (of meerdere veiligheidsvragen en -antwoorden) en kunnen uw IP-adres en de eigenschappen van de hardware en het besturingssysteem van uw computer opslaan. De informatie die u ons geeft en die wij opslaan, zal door ons gebruikt worden voor verschillende interne doeleinden, waaronder, zonder beperking, het verifieren en onderhouden van de eigendomsrechten van uw Account, ervoor te zorgen dat uw Account uniek is, om beveiligingsredenen, het oplossen van problemen en andere technische zaken, om te kunnen factureren en overige betalingsgerelateerde zaken af te handelen en om onszelf en anderen tegen misbruik te beschermen.

(3) Alle informatie die u ons geeft, of die wij over u verzamelen zal worden beheerd onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en ons Privacy Beleid, dat bij deze wordt opgenomen door middel van verwijzing.

(4) U stemt er te allen tijde mee in om (i) exacte en complete informatie over uzelf te geven als u daar om verzocht wordt middels ons registratieformulier of anderszins; en (ii) deze informatie bij te werken en actueel te houden (inclusief uw e-mailadres), zodat deze correct, actueel en compleet blijft. U erkent dat, indien u foutieve, niet exacte, niet actuele of onvolledige informatie verstrekt, wij ons het recht voorbehouden om deze Overeenkomst en uw gebruik van de Service te beeindigen, en dat wij, uitsluitend naar ons eigen inzicht, hiervan melding kunnen maken bij de betreffende overheidsinstanties.

C. GEBRUIKERSNAAM/ WACHTWOORD

(1) Tijdens de registratie van uw account, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor uw Account dat u telkens gebruikt om toegang te krijgen tot de Service.

(2) Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam te weigeren of om een gebruikersnaam te beeindigen die: (i) iemand anders voorstelt, inclusief, maar niet beperkt tot, een andere gebruiker, niet-speelbare personages of NEXON medewerkers zoals Game Masters (GM), (ii) (mogelijk) illegaal is of (mogelijk) beschermd is door intellectueel eigendom of andere wetten rond eigendomsrechten, of tot verwarring kan leiden, (iii) vulgair, lasterlijk, obsceen, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins beledigend is of als zodanig kan worden opgevat, inclusief gebruikersnamen die seksueel van aard zijn, (iv) bestaat uit, of een deel bevat van de naam van een populair cultuuricoon, personages of beroemdheden uit de media (b.v., "SpiderMan" of "TigerWoods") of een religieuze figuur of uw eigen naam of achternaam; (v) bestaat uit namen (inclusief "straat"namen) namen van drugs, narcotica of andere criminele activiteiten, (vi) bestaat uit of bevat halve of hele zinnen (b.v. "Jezultnietoverleven"), (vii) bestaat uit of bevat gebrabbel (b.v. "Akdnvprq"), (viii) bestaat uit of bevat "leet" of "dudespeak" (b.v. OMGnewb, xLOLx, AFKbotman) (ix) bestaat uit reeks- of fantasy-titels (b.v. "MajorMark" of "QueenQiana"), (x) speciale tekens bevat (zoals, ASCII codes) en/of (xi) anderszins ongepast is, ongeacht of onze software in staat is om dergelijke gebruikersnamen af te keuren.

( 3) U stemt ermee in dat u geen opzettelijke spelfouten of alternatieve spelling zult gebruiken, noch op enige andere wijze zult proberen de voorgaande restricties te ontduiken.

(4) U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en stemt ermee in dat u uw rechten op toegang tot en gebruik van de Service via uw gebruikersnaam en wachtwoord nimmer aan derden zult geven (tenzij u een ouder of een voogd bent van een (1) van uw minderjarig kinderen). Indien u redenen heeft aan te nemen dat uw Account bij ons niet langer beveiligd is, dient u uw wachtwoord direct te veranderen door de Site te bezoeken en ons onmiddellijk in te lichten over het probleem, door een bericht te sturen naar onze afdeling Klantenondersteuning door middel van het ticketsysteem op de Site.

(5) ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN (INCLUSIEF AANKOPEN EN KOSTEN, INDIEN VAN TOEPASSING) UITGEVOERD VIA UW ACCOUNT, BEHALVE IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN ONZE KANT OM ONBEVOEGD GEBRUIK TE VOORKOMEN, DIENT U UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD VERTROUWELIJK TE HOUDEN EN NIET TE DELEN MET DERDEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ZICH ERVAN TE VERZEKEREN DAT NIET GEREAGEERD WORDT OP ONGEWENSTE VERZOEKEN OM UW GEBRUIKERSNAAM, WACHTWOORD OF ANDERE GEGEVENS TE DELEN. HET BEDRIJF HOUDT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK INDIEN U ER NIET IN SLAAGT UW GEBRUIKERSNAAM, WACHTWOORD EN ANDERE AAN UW ACCOUNT GERELATEERDE GEGEVENS VERTROUWELIJK TE HOUDEN.

3. GEBRUIK VAN DE SERVICE & BEPERKINGEN

A. BASISGEBRUIK

(1) U mag de Service gebruiken onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst

(2) Om onze games te kunnen spelen, is het mogelijk noodzakelijk Software te downloaden (zoals beschreven in de Eindgebruikersovereenkomst) en wellicht dient u aanvullend in te stemmen met de algemene voorwaarden van onze Eindgebruikersovereenkomst en om u te houden aan alle regels van de game die u speelt.

(3) Wanneer u de Software eenmaal begint te gebruiken, verklaart u dat u de Eindgebruikersovereenkomst zorgvuldig leest, begrijpt en ermee instemt, evenals met alle regels van de game die u speelt.

(4) U stemt er hierbij mee in dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om de Eindgebruikersovereenkomst en de Regels van de game te wijzigen en dat dergelijke wijzigingen in zullen gaan na een redelijke termijn, zoals aangegeven in de melding van de

wijziging.

B. GEDRAGSCODE

Tijdens het gebruik van de Service en de Software, stemt u ermee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. Wij behouden ons het recht voor, naar ons redelijk inzicht, maatregelen te nemen die wij noodzakelijk en gepast achten om de integriteit van de Service en de Software te waarborgen. Voorts behouden wij ons het recht voor om te bepalen welk gedrag buiten de "spirit" van de Service en de hierin beschikbare games is. Tijdens het gebruik van de Service, gaat u ermee akkoord om:

· Niet de toegang van andere gebruikers tot de Service, een Cash Item (zoals hieronder beschreven) of de Software te belemmeren of te beperken, inclusief, zonder beperking, het "hacken" of schenden van enig onderdeel van de Service of de Software;

· Geen aanval uit te voeren op een van de servers die gebruikt wordt voor de Service of anderszins te pogen deze servers te ontregelen;

· De Service, Cash Items of Software niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op enige andere wijze waarin door het Bedrijf in dit document en/of op de Site niet is voorzien.

· Zich niet bezig te houden met onbeschoft, onwettig, vervelend, vulgair, obsceen, kwaadaardig, bedreigend, beledigend of ander bezwaarlijk gedrag, inclusief, zonder beperking, het plunderen, "kill stealing", seksueel getinte opmerkingen maken en/of vloeken;

· Geen opmerkingen te maken, of te insinueren dat uw activiteiten of uitspraken door ons onderschreven worden;

· Zich niet voor te doen als iemand anders (inclusief beroemdheden), niet te beweren dat u een werknemer of vertegenwoordiger bent van Nexon Europe (inclusief een GM) of te proberen gebruikers te misleiden door te beweren dat u Nexon Europe of een van onze partners of zustermaatschappijen op enigerlei wijze vertegenwoordigt.

· Niet te verzenden: (i) enige inhoud die onwettig, treiterend, vulgair, obsceen, kwaadaardig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, seksueel expliciet, dan wel racistisch, etnisch of anderszins bezwaarlijk is, of die kan worden gezien als stalken of als inbreuk op de privacy van anderen; (ii) enige inhoud die intellectuele eigendomsrechten van ons of onze partners schendt, of inhoud waarvan u anderszins geen toestemming hebt om deze te uiten; (iii) alle software of ander materiaal dat virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, digitale datum- of tijdbommen, of andere items van destructieve aard; (iv) alle materiaal, niet-openbare informatie over bedrijven, zonder dat u hiervoor toestemming heeft; (v) handelsgeheimen van derden; of (vi) advertenties, uitnodigingen, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden, of andere ongevraagde commerciele uitingen (tenzij wij uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven);

· Zich niet bezig te houden met het versturen van spam of zgn. "e-mailbombing";

· Geen meldingen van auteurs-, merk-, octrooirechten of andere eigendomsrechten te verwijderen, te wijzigen of te verbergen, zoals die zijn vermeld in de Service, Cash Items of Software.

· Geen enkel deel van de Service te "spiegelen" (mirror) zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

· Geen links te plaatsen naar websites of inhoud op de Site, behalve de URL die staat opwww.nexoneu.com;

· Geen links te plaatsen naar websites die producten of diensten aanbieden;

· Geen robots, spiders, data-extractie software of andere handmatige of automatische apparaten of processen die de navigatiestructuur of de presentatie van de Service of onderdelen daarvan op enigerlei wijze achterhalen, indexeren, "data minen" of op andere wijze te reproduceren of te omzeilen, inclusief, maar niet beperkt tot, Cash Items;

· Geen informatie over de Service, bezoekers van de Site of gebruikers van de Service te verzamelen of op te slaan, zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

· Geen enkele inhoud of informatie die is opgenomen in de Service te downloaden, kopieren, vermenigvuldigen, uploaden, verzenden, veranderen, verspreiden, of openbaar te tonen, behalve waar deze Overeenkomst daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

· Niet de communicatieprotocollen, die wij (of onze programmeurs) gebruiken als onderdeel van de Service, te hosten, er matchmaking services voor beschikbaar te stellen of ze te emuleren of door te sturen, inclusief, zonder beperking door protocol emulatie, tunneling,reverse engineering, packet sniffing, re-routing, looping, de Software veranderen of een tool te gebruiken om de Software te hosten;

· Geen informatie te verkopen, aan te bieden of te publiceren over hacken, prive-servers (inclusief bronnen) of gold farming voor de Software, Cash Items of de Service, en/of te adverteren, informatie te verkopen over hacks of deze te verkopen voor enige andere software of websites;

· De Software, Cash Items, of de Service niet uit te buiten voor commerciele doeleinden, inclusief het aanbieden van "power leveling"-diensten;

· Eventuele fouten in de programmering, eigenschappen die niet beschreven zijn en/of bugs niet te benutten om toegang te verkrijgen die anderzijds niet beschikbaar zou zijn en niet te trachten competitief voordeel te verkrijgen.

· De Software, Cash Items of de Service niet te wijzigen, om "game play" te veranderen, inclusief, zonder beperking, het creeren van cheats en/of hacks of door het gebruik van software van derden om toegang te verkrijgen tot de bestanden in de Software of in de Service.

· Geen gebruik te maken van reverse engineering, packet sniffing, of (een deel van) de Service, Cash Items of de Software uit elkaar te halen of te decompileren;

· Geen tools te gebruiken die de Software, Cash Items of de Service hacken, re-routen of aantasten, of die u de mogelijkheid verschaffen om verbinding te maken met de binaire interface van de Software, of gebruik te maken van gebruikers- of andere interfaces, behalve degene die wij aan u ter beschikking gesteld hebben;

· Geen gebruik te maken van macro´s (d.w.z. "macroing"), auto-looting of een robot laten spelen (d.w.z. "botting") of enig ander gedrag waardoor u (of een personage dat door u bestuurd wordt) zelfstandig gaat functioneren of acties gaat uitvoeren in een game, al dan niet in uw bijzijn.

· Geen gebruik te maken van "packet sniffer", script- en/of macro software voor wat voor doeleinden dan ook, noch op andere wijze toezicht te houden op de Service, de Cash Items of de Software.

· Niet te proberen een wachtwoord of andere informatie over een prive account te verkrijgen van andere personen of gebruikers van de Service, en/of

· Niet de persoonlijke informatie te onthullen, waarmee u of andere personen of gebruikers zich identificeren (b.v. naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, adres, etc.), op of via de Site, de Service of aan de Site of de Service gerelateerde websites of forums, inclusief, zonder beperking, de Forums die besproken worden in Artikel 2.3.

C. GAMES SPELEN

(1) Algemeen: Te allen tijde dient u zich aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst te houden, alsmede aan de algemene voorwaarden van alle Regels van een game, zoals aangegeven in de Service. Deze zijn hierbij opgenomen in dit document, door middel van verwijzing. Door het spelen van de games die beschikbaar zijn binnen de Service, stemt u in met alle regels die van toepassing zijn op de betreffende game.

(2) Game Forums:

(a) Tijdens het gebruik van de Services, kunt u deelnemen aan een bestaand forum en/of een nieuw forum openen, als onderdeel van de Service (de "Forum(s)") om zo te communiceren met andere gebruikers over onderwerpen als game strategie. Tijdens de registratieprocedure, wordt u verzocht een Forumnaam te kiezen, die aan een aantal voorwaarden dient te voldoen, zoals hierboven beschreven in Artikel 2.C. Voor uw deelname in een Forum, gaat u naast de gedragscode, zoals hierboven beschreven in Artikel 3.B, ermee akkoord dat u:

· Niet de normale gang van zaken rond het posten zult verstoren door: (i) geen gebruik te maken van macro´s met grote hoeveelheden tekst; (ii) niet voortdurend op de enter-toets te drukken; (iii) niet herhaaldelijk spam-berichten te plaatsen; en/of (iv) herhaaldelijk ongevraagde en ongewenste berichten te sturen naar dezelfde gebruiker, of dezelfde berichten te plaatsen in een Forum;

· Geen andere personen of spelers lastig te vallen, te bedreigen, in verlegenheid te brengen, verdriet toe te brengen, ongevraagd aandacht te geven of zich anderszins ongemakkelijk te doen voelen, en;

· Niet deel te nemen aan enige actie die, louter naar opvatting van het Bedrijf, andere spelers "scamt" of op andere wijze bedriegt, inclusief ten aanzien van items die een speler gewonnen of anderszins verkregen heeft (b.v. Cash Items).

(b) U verklaart hierbij dat u met betrekking tot alle informatie die u geeft of post op welk Forum dan ook, u daartoe het recht heeften dat u daarvoor de vereiste toestemming hebt.

(c) U begrijpt dat veel van de informatie die op de Forums vermeld staat, afkomstig is van andere spelers die niet voor het Bedrijf werken, of door het Bedrijf worden aangestuurd. Voorts verklaart u te accepteren dat er een grote hoeveelheid informatie beschikbaar is op de Forums en dat mensen die deelnemen op dergelijke Forums soms berichten plaatsen of dingen zeggen die, al dan niet zo bedoeld, onjuist, misleidend, bedrieglijk, beledigend en zelfs onwettig zijn. U verklaart hierbij te accepteren dat wij dergelijke berichten niet onderschrijven, noch er verantwoordelijk voor zijn, tenzij wij daadwerkelijk op de hoogte zijn van beledigende of onwettige inhoud van berichten of uitspraken, noch voor meningen, adviezen, informatie of andere uitspraken in de Forums gedaan door u of door andere gebruikers. De geuite meningen in de Forums geven louter de mening(en) weer van de persoon die deze plaatst en zijn geen weergave van de mening(en) van het Bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of omissies, noch voor hyperlinks of enig resultaat dat verkregen kan worden door het gebruik van de inhoud van de berichten in de Forums. Wij, noch onze leden, leveranciers of agenten zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt is doordat u vertrouwt op de informatie in de Forums.

(d) U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u informatie over uzelf op een Forum plaatst terwijl u gebruik maakt van de Service, deze informatie openbaar wordt gemaakt en opgeslagen en gebruikt kan worden door anderen. Wanneer u informatie vrijgeeft op een Forum, doet u dat op eigen risico.

(e) Het is mogelijk dat wij geen toezicht houden op de Forums, geplaatste berichten, of ander materiaal dat u of andere spelers hebben verzonden of op de Forums geplaatst, en hebben geen verplichting dit te doen. Wij begrijpen echter, en gaan ermee akkoord dat wij het recht (maar niet de plicht) hebben om sporadisch toezicht te houden op de forums, wat er geplaatst wordt en ander materiaal dat u en de andere spelers verzenden en plaatsen, dat wij deze materialen (inclusief, zonder beperking, ieder bericht dat op een Forum geplaatst is) mogen verwijderen; en om deze materialen en de omstandigheden rond de verzending ervan, bekend te maken aan derden, om de Service goed te besturen, om onszelf, onze sponsors en onze leden en bezoekers te beschermen, en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid.

(3) Cash Shop/Cash Items:

(a) Terwijl u onze games speelt, krijgt u de kans onze onlinewinkel (“Cash Shop”) te bezoeken en virtuele “cash” (“Nexon Cash”) te gebruiken om een licentie te krijgen voor het gebruik van een reeks virtuele artikelen (“Cash Item(s)”) die u kunt gebruiken terwijl u onze games speelt.

(b) Om Nexon Cash te verkrijgen wordt u mogelijk gevraagd ons of een andere door ons aangestelde betaaldienst (bijv. Paypal) informatie te verstrekken die wordt gevraagd door de door u gekozen aanbieders van betaaldienstdiensten en andere informatie die verband houdt met uw transactie (bijv. uw factuur- en verzendadres).

(c) Als u ervoor kiest Nexon Cash te kopen garandeert u dat (i) u de wettelijke bevoegdheid hebt (als u minderjarig bent heeft uw wettelijke voogd zijn/haar toestemming gegeven) om Nexon Cash te kopen en Nexon Cash te gebruiken om een reeks Cash Item(s) te kopen, (ii) het gebruik door u van een creditcard of andere betaaldienst op de Site gemachtigd is, en (iii) alle informatie die u voor uw transactie hebt verstrekt, waar en correct is.

(d) U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT, ZODRA U ONS MACHTIGT OM EEN BEPAALD BEDRAG AAN U IN REKENING TE BRENGEN VIA DE DOOR U GEKOZEN BETAALDIENST, DAT BEDRAG IN GEEN GEVAL ZAL KUNNEN WORDEN TERUGBETAALD INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NA BEEINDIGING VAN UW ACCOUNT OM WELKE REDEN DAN OOK EN/OF DE STOPZETTING VAN DE SERVICE DOOR ANDERE REDENEN DAN ALS GEVOLG VAN GROVE NALATIGHEID EN/OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN ONZE KANT.

(e) Mogelijk worden u ook punten ("Game Points") toegekend die u kunt gebruiken in de Cash Shop of via bepaalde evenementen waarvoor wij promotie voeren. Deze Game Points hebben geen waarde in de "echte wereld", maar kunnen door u worden ingeruild voor aangewezen Cash Items in de Cash Shop.

(f) NEXON CASH HEEFT EEN VERVALDATUM, DIE DRIE (3) JAAR NA DE AANKOOPDATUM ZAL VERSTRIJKEN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL DE VERVALTERMIJN VAN TOEPASSING ZIJN OP NEXON CASH DIE WORDT AANGEKOCHT VANAF 1 AUGUSTUS 2012. . DAARENBOVEN HEBBEN BEPAALDE CASH ITEMS OOK EEN VERVALDATUM, TERWIJL ANDERE GEEN VERVALDATUM HEBBEN ("LIFETIME ITEMS"). ELK CASH ITEM DAT U VERKRIJGT DOOR MIDDEL VAN NEXON CASH OF GAME POINTS ZAL IN UW ACCOUNT WORDEN OPGENOMEN TOTDAT DE EERSTE VAN DE VOLGENDE GEBEURTENISSEN ZICH VOORDOET: DE VERVALDATUM VAN HET CASH ITEM (ALS DIT GEEN LIFETIME ITEM IS), DE VERVAL- OF BEEINDIGINGSDATUM VAN UW ACCOUNT OF DE DATUM WAAROP DE SERVICE EINDIGT. OM ALLE TWIJFEL TE VERMIJDEN ZULLEN DE LIFETIME ITEMS UITSLUITEND GELDIG EN VAN KRACHT ZIJN GEDURENDE DE TERMIJN WAARIN DE GAME VOOR DE LIFETIME ITEMS WORDT VERSTREKT. WIJ ZULLEN U EEN MAAND VOOR DE VERVALDATUM OP DE HOOGTE BRENGEN VAN HET VERSTRIJKEN VAN UW NEXON CASH OF CASH ITEMS.

(g) ONGEACHT DE VERGOEDING DIE IN RUIL VOOR CASH ITEMS WORDT AANGEBODEN OF BETAALD, HEBT U GEEN EIGENDOMSRECHTEN OP DE CASH ITEMS, MAAR HEBT U EEN LICENTIE OM DE CASH ITEMS TE GEBRUIKEN.

(h) Wij zijn niet aansprakelijk voor "hacking" of verlies van uw Cash Items van uw Account, tenzij de hacking te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van onze kant, op voorwaarde dat wij redelijke inspanningen zullen leveren om die artikelen te vervangen onder bepaalde omstandigheden naar ons redelijk oordeel. Wij hebben geen verplichting of verantwoordelijkheid voor en zullen u niet terugbetalen voor een Cash Item of kennis die verloren is gegaan als gevolg van schendingen van deze en andere regels van de game , kennisgevingen en/of overeenkomsten door u.

(i) U stemt er bij deze mee in om alle kosten te betalen die door u zijn gemaakt als gevolg van uw gebruik van de Service voor de prijs/prijzen die van kracht is/zijn wanneer deze kosten worden gemaakt. Voorbeelden van dergelijke kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot alle kosten voor telefoon en internettoegang. U zult ook verantwoordelijk zijn voor het betalen van belastingen die op dergelijke transacties worden geheven. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor creditcard- of bankgerelateerde kosten of vergoedingen in verband met uw transacties.

(j) U begrijpt dat wij uw Account kunnen opschorten of beeindigen als een bedrag waarvoor u ons toestemming geeft om deze van uw creditcard of SMS-/telefoonfactuur af te schrijven om welke reden dan ook onbetaald naar ons wordt teruggestuurd of wordt teruggestort, en, als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, u ons onmiddellijk de betaling voor die kosten zult overmaken door middel van een andere creditcard of een ander betalingsmechanisme. Als dergelijke gebeurtenis niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost, zal uw account worden opgeschort en verwerkt overeenkomstig artikel 3.C.(3).(d).

(k) Wij behouden het recht voor om de bestelde hoeveelheid op elk willekeurig Cash Item te beperken en/of te weigeren u een Cash Item te verstrekken teneinde de integriteit van onze systemen en de Service te vrijwaren. Die beperking omvat, maar is niet beperkt tot, het voorkomen van een poging tot aankopen van een Cash Item, gedaan met Nexon Cash, in rekening gebracht met een bepaalde betalingsmethode. Die betalingsmethode zal door ons worden aangewezen. De controle van bepaalde informatie die van toepassing is op een aankoop van een Cash Item kan vereist zijn voorafgaand aan de aanvaarding daarvan door het Bedrijf. De prijs en beschikbaarheid van de Cash Items kunnen veranderen. Het voorgaande heeft geen invloed op Cash Items die reeds werden gekocht.

(l) U stemt ermee in dat u geen van de Cash Items, Nexon Cash of enige andere inhoud of informatie in de Service mag verkopen en geen recht hebt om deze te kopen of op een andere manier over te dragen, tenzij dit toegestaan is in de Service, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde of instelling, inclusief, zonder beperking, op internetveilingsites (bijv., eBay, IGE), hacksites, prive-serversites, gold-farmingsites of in ruil voor iets van waarde (inclusief "echt" geld) of op een andere manier.

D. TOEGANG TOT HARDWARE EN SOFTWARE

U erkent hierbij dat:

(1) Het Bedrijf het recht heeft bepaalde informatie te verkrijgen over uw computer of software, inclusief maar niet beperkt tot uw besturingssysteem, de identificatie van uw harde schijven, centrale verwerkingseenheid, IP-adres, MAC-adres en internetbrowser ten behoeve van identificatie en voor diagnostische tests.

(2) Het Bedrijf het recht heeft om, zonder kennisgeving aan u, niet-persoonlijke informatie te verkrijgen vanuit uw aansluiting op de Service of Site voor demografische doeleinden.

(3) Het Bedrijf heeft het recht om informatie te verkrijgen van uw computer, software en delen of onderdelen daarvan, inclusief, zonder beperking, het RAM-geheugen van uw computer, de videokaart, de centrale verwerkingseenheid, de harde schijf/schijven en alle andere opslagapparaten ter ondersteuning van onze inspanningen om toezicht uit te oefenen op gebruikers die mogelijk "hacks" en/of "cheats" ontwikkelen en/of gebruiken om voorsprong te krijgen op andere gebruikers. De informatie die in dit artikel wordt verkregen, zal alleen worden gebruikt voor het identificeren van natuurlijke personen of rechtspersonen die deze Overeenkomst en alle andere regels, beleidsonderdelen, kennisgevingen en/of overeenkomsten niet naleven of waarvan het Bedrijf van mening is dat ze deze niet naleven.

E. BETATEST

Alle individuele gebruikersstatussen, gegevens of handelingen zullen, zodra ze bijeen zijn gebracht en opgeslagen tijdens de gesloten beta-testperiode, worden geacht van voorbijgaande aard te zijn, en NEXON zal geen enkele plicht of verantwoordelijkheid hebben om die status, gegevens of handelingen nadien te herstellen of terug te brengen.

4. BEDRIJFSMATERIALEN

De Software en Service zijn uitsluitend bestemd voor speeldoeleinden en voor uw persoonlijke gebruik. U mag een enkel exemplaar afdrukken van eventueel tekstmateriaal dat via de Service beschikbaar is gesteld om te downloaden. Hoewel het Bedrijf ernaar streeft om via zijn Service content te verstrekken die zowel nuttig als nauwkeurig is, veranderen gegevens en andere informatie regelmatig en kunnen ze op verschillende manieren geinterpreteerd worden. Daardoor is het mogelijk dat, hoewel het Bedrijf tracht die content met de nodige zorg samen te stellen, deze niet up-to-date, correct of volledig is. Daarenboven is het mogelijk dat delen van die content zijn bijgedragen door verscheidene derden en/of dienstverleners. De opname van die informatie wijst niet op goedkeuring of ondersteuning van die derden of leveranciers en het Bedrijf wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot het voorgaande af. Beschrijvingen of beelden van, of verwijzingen naar producten of diensten die beschikbaar zijn op de Service impliceren niet dat het Bedrijf die producten of diensten ondersteunt. Als u van mening bent dat bepaalde content onvolledig of onjuist is, neem dan contact op met onze afdeling Klantenondersteuning, door middel van het ticketsysteem dat u op de Site vindt met, indien mogelijk, een beschrijving van de te controleren content en de locatie (URL) waar die content te vinden is.

5. LINKS

De Site bevat mogelijk links naar en/of reclameboodschappen over andere websites, inclusief gelieerde websites, die al dan niet eigendom zijn van of geexploiteerd worden door het Bedrijf. Het bedrijf heeft niet alle websites doorgelicht die aan de Site gekoppeld zijn, en het Bedrijf heeft geen controle over dergelijke sites. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, eventuele updates van of veranderingen aan die sites, of de privacy of andere praktijken van dergelijke sites, en het feit dat het Bedrijf dergelijke links aanbiedt, houdt geen goedkeuring of ondersteuning in van materiaal die op een gekoppelde site staat tenzij wij naar behoren op de hoogte zijn gebracht van het illegale karakter van deze sites volgens de toepasselijke wetten inzake elektronische handel.. Het bedrijf verstrekt deze links aan u om het u gemakkelijk te maken. Daarom moedigen wij u ten sterkste aan om u vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden en werkwijzen van een gekoppelde site. Verder is het aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat alle links die u selecteert of software die u downloadt van dergelijke websites vrij zijn van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datumbommen, tijdbommen en andere zaken van destructieve aard. U erkent dat het Bedrijf geen partij zal zijn bij een transactie of contract met een derde die/dat u mogelijk aangaat en het Bedrijf niet aansprakelijk zal zijn jegens u met betrekking tot verlies of schade die u mogelijk lijdt door het gebruik van dergelijke sites.

6. EIGENDOM, VERLENING VAN LICENTIES EN BEPERKINGEN OP GEBRUIK

A. EIGENDOM

Behalve voor de persoonlijke informatie en content die door gebruikers van de Service wordt verstrekt zijn de Service en Software en alle daarin opgenomen inhoud (inclusief, zonder beperking, grafische voorstellingen, illustraties, muziek, choreografie, lettertypes, lettertype-identificaties, forumidentificaties, accountidentificaties, Cash Items en/of andere artikelen die in de Service worden verworven of aangemaakt, inclusief via de Cash Shop) eigendom van het Bedrijf of diens licentiegevers, en zij zijn beschermd door Europese en andere internationale intellectuele eigendomsrechten. U mag onze handelsmerken en de manier waarop onze onderneming zichzelf presenteert niet gebruiken in verband met een product of dienst die niet de onze is, op een manier die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt bij klanten of abonnees, of op een manier die ons in diskrediet brengt. Behalve indien uitdrukkelijk hierin voorzien verlenen wij en onze licentiegevers u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten, en worden alle rechten, titels en belangen die wij hebben in en op de Service die niet uitdrukkelijk door ons aan u verleend worden, door ons gehandhaafd.

B. UW LICENTIE VAN NEXON EUROPE

Afhankelijk en op voorwaarde van uw naleving van deze Overeenkomst verleent Nexon Europe u een niet-exclusieve, beperkte, volledig herroepbare licentie om de Service te gebruiken, en de daarin opgenomen content in combinatie met de Service, op voorwaarde dat u die content niet wijzigt, publiceert, overbrengt, overdraagt, verkoopt, reproduceert, uploadt, plaatst, verspreidt, emuleert, uitvoert, op een scherm toont, er afgeleide werken van creeert, of op om het even welke manier exploiteert, behalve indien Nexon Europe hier uitdrukkelijk toelating voor geeft in deze Overeenkomst of de Service. Het gebruik door u van die content voor andere doeleinden dan die uitdrukkelijk toegelaten zijn in deze Overeenkomst of de Service, is een schending van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van Nexon Europe en kunnen u onderwerpen aan wettelijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging krachtens toepasselijke wetten.

C. UW LICENTIE AAN NEXON EUROPE

Wanneer u content verstrekt aan of content aanmaakt door middel van de Service, verleent u ons een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, in sublicentie te verlenen recht over de gehele wereld gedurende de periode waarin onze Service wordt verleend om alle auteursrechterlijke, publiciteits- en andere rechten uit te oefenen die u hebt in de content in om het even welke media die nu of in de toekomst bekend zijn. Dergelijke rechten omvatten alle rechten die u hebt op het gebruik, de verspreiding, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de totstandbrenging van afgeleide werken, de vertaling, de publieke uitvoering en de openbare tentoonstelling van de content. U stelt ons hierbij aan als uw agent met volledige bevoegdheid om een document te ondertekenen en/of uit te voeren en/of een handeling te verrichten die wij mogelijk als geschikt zullen beschouwen om de toekenning van rechten, toelatingen, overeenkomsten, opdrachten en verklaringen van afstand zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, te bevestigen. Wij behouden het recht voor om alle content te verwijderen die u ons verstrekt of op een andere manier op de Site plaatst, uitsluitend naar ons goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid ten aanzien van u. U verklaart, waarborgt en stemt ermee in dat niets van de content die u verstrekt aan of aanmaakt door middel van de Service de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde schendt of het voorwerp is van een verplichting, hetzij van geheimhouding, toekenning, hetzij van iets anders.

D. SOFTWARE

Het gebruik of downloaden van de Software is afhankelijk van uw aanvaarding van de voorwaarden van onze Eindgebruikersovereenkomst en alle licentieovereenkomsten die betrekking hebben op die Software, inclusief alle overeenkomsten met derden.

7. ONDERHOUD EN ONDERBREKINGEN VAN DE DIENSTEN

A. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Service tijdelijk op te schorten op regelmatige, geplande basis, of op een andere manier, met of zonder voorafgaande kennisgeving, in dringende gevallen, met het oog op het onderhoud, het testen, de vervanging, het herstellen en het upgraden van de Software, de Service en de relevante systemen en uitrusting daarvan en voor onderbreking van de transmissie of alle andere operationele behoeften van het systeem. Daarenboven kan de Service worden onderbroken door redenen die buiten de controle van het Bedrijf vallen.

B. U erkent en stemt ermee in dat u geen recht zult hebben om schadevergoeding te eisen voor dergelijke onderbrekingen, vertragingen en verstoringen van de Service.

8. PRIVACY/VEILIGHEID

U begrijpt dat alle door u verstrekte of door ons verzamelde informatie in verband met het gebruik door u van de Service, zal worden gebruikt op de hierin beschreven manier en krachtens de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing is opgenomen in en deel uitmaakt van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met de voorwaarden van het Privacybeleid, kunt u de Service niet gebruiken. Zonder de voorwaarden van het Privacybeleid te beperken begrijpt u dat wij niet garanderen dat het gebruik door u van de Service en/of de in uw Account opgenomen informatie, prive zal zijn. Daarenboven begrijpt u dat het niet nemen van voorzorgsmaatregelen en het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen bij het gebruiken van onze Service kan leiden tot de bekendmaking van uw persoonsgegevens en/of het verlies van uw account. In verband daarmee bent u verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen en veiligheidsmaatregelen op uw toestel teneinde uw account en persoonsgegevens te beschermen.

9. RECHTSGEBIEDSKWESTIES

De Service is niet beschikbaar of toegankelijk in landen of gebieden waar onze games worden aangeboden met een gelokaliseerde versie van de Service via een exploitant met een licentie, zoals Zuid-Korea, China, Japan, Taiwan, Singapore, Maleisie en Thailand. Wij doen geen beweringen dat materialen die beschikbaar zijn op of via de Service, inclusief, zonder beperking, de Software en de games, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in alle locaties. Wij behouden het recht voor om de beschikbaarheid van de Service te beperken, op te schorten, te onderbreken of te beeindigen, volledig of gedeeltelijk, voor u en voor elke andere gebruiker of persoon, op elk willekeurig moment en uitsluitend naar ons goeddunken in de rechtsgebieden waar materialen op of via de Service niet geschikt zijn voor gebruik of waar wij niet het recht hebben sommige inhoud aan te bieden op of via de Service. Personen die ervoor kiezen vanuit deze rechtsgebieden toegang te hebben tot de Service en/of de Service vanuit deze rechtsgebieden te gebruiken, doen dit op eigen initiatief en risico, en zijn verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten, indien en voor zover er plaatselijke wetten van toepassing zijn.

10. BEEINDIGING EN STOPZETTING

A. BEEINDIGING

(1) Deze Overeenkomst zal van kracht blijven totdat ze beeindigd is. Als u uw Account wenst te beeindigen, kunt u dit doen volgens de instructies op de Site.

(2) Wij behouden het recht voor om uw gebruik van de Account op te schorten of te beeindigen, alsmede onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beeindigen als u de voorwaarden van: (i) deze Overeenkomst, (ii) de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en/of (iii) een van de Spelregels en onderdelen van het beleid van de games die u hebt gespeeld, schendt.

(3) Wij behouden ons ook het recht voor om uw gebruik van de Account op te schorten of te beeindigen, alsmede onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten of te beeindigens als wij dit moeten doen als gevolg van een verandering van de toepasselijke wetten en reglementen, als gevolg van een verandering in de contracten met onze derde leveranciers (bijv. leveranciers van betaalsystemen en software) of om de integriteit van onze systemen en de Service te behouden.

(4) Wanneer uw gebruik van de Account opgeschortof beeindigd wordt in overeenstemming met Artikel 10.A (2) of (3) vanwege regelovertredende activiteiten, zijn wij bevoegd uw gebruik van andere Accounts op te schortenn en/of te beeindigen. Ter uwer informatie, de regelovertredende gedragingen die tot opschorting en/of beeindiging kunnen leiden zijn inclusief, maar niet beperkt tot, hacken, gold farming en power leveling.

B. STOPZETTING

(1) U begrijpt dat de Service via het internet door het Bedrijf wordt verleend via het gebruik van servers, netwerken en andere technologie.

(2) Indien een van de gebeurtenissen zoals bedoeld in Artikel 10.A van deze Overeenkomst zich voordoet, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, mits inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen, de verlening van de Service stop te zetten en niets hierin zal worden geinterpreteerd als een verplichting van het Bedrijf om de verlening van de Service voort te zetten nadat dergelijke opzegtermijn verstreken is.

(3) Na het verstrijken van die kennisgevingstermijn voor stopzetting zullen uw Account en deze Overeenkomst worden beeindigd.

C. GEVOLGEN VAN BEEINDIGING

(1) Na de beeindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden, en moet u alle Software en andere content die u hebt verkregen door het gebruik van de Service, en alle kopieen daarvan, vernietigen.

(2) U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT WIJ NA DE BEEINDIGING VAN UW ACCOUNT OF DEZE OVEREENKOMST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 10.A EN 10.B GEEN ENKELE VERPLICHTING TEN AANZIEN VAN U ZULLEN HEBBEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, OM U ENIGE KOSTEN TERUG TE BETALEN WAARVOOR U ONS TOESTEMMING HEBT GEGEVEN OM ZE AAN U IN REKENING TE BRENGEN VIA DE AANBIEDER VAN DE BETAALDIENST DIE U KIEST VOOR UW AANKOOP VAN NEXON CASH, ONGEACHT OF U DE NEXON CASH AL DAN NIET HEBT GEBRUIKT OM CASH ITEMS TE VERKRIJGEN.

D. GELDIGHEID VAN CLAUSULES NA BEEINDIGING

Artikel 3.C.(3), Artikel 4, Artikel 6.A en C, Artikel 8, Artikel 10.C en D, en Artikel 11 tot en met 14 (alsook de definities die op die Artikelen van toepassing zijn) zullen geldig blijven na de beeindiging van deze Overeenkomst of stopzetting van de Service.

11. EXONERATIECLAUSULES

DE SERVICE (INCLUSIEF DE SITE, DE GAMES, DE CASH ITEMS, DE SOFTWARE EN ALLE ANDERE DAARIN OPGENOMEN CONTENT) EN ELK PRODUCT OF ELKE DIENST DAT/DIE VIA DE SERVICE WORDT VERKREGEN, WORDEN VERSTREKT OP EEN "ZOALS HET IS"- EN "INDIEN BESCHIKBAAR" -BASIS EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ IMPLICIET. IN DE MATE DAT DIT TOEGESTAAN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN AANSPRAKELIJKHEID DIE MOGELIJK VOORTVLOEIEN UIT HUN GROVE NALATIGHEID EN OPZETTELIJKE WANGEDRAG WIJZEN HET BEDRIJF EN DIENS MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, PARTNERS, SPONSORS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF DIE MOGELIJK VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SERVICE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUK, JUISTHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES DIE MOGELIJK VOORTVLOEIEN UIT DE LOOP VAN DE TRANSACTIE, HET VERLOOP VAN DE UITVOERING OF HET HANDELSGEBRUIK. HET BEDRIJF EN DIENS FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS, PARTNERS EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE SERVICE EN DE SERVER(S), HET SYSTEEM/DE SYSTEMEN EN DE NETWERK(EN) WAAROP DE SERVICE GEHOST IS EN/OF DRAAIT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN BEHOUDEN VAN ALLE TELEFOON-, COMPUTER HARDWARE- EN ANDERE APPARATUUR DIE U NODIG HEBT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SERVICE EN DEZE TE GEBRUIKEN, EN ALLE KOSTEN EN VERGOEDINGEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RISICO'S VOOR HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SERVICE EN HET FEIT DAT U EROP VERTROUWT. GEEN ENKELE MENING, KENNISGEVING OF VERKLARING VAN HET BEDRIJF OF DIENS MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS, PARTNERS, AGENTEN OF DERDE GEBRUIKERS, HETZIJ GEGEVEN/GEDAAN/AFGELEGD OVER DE SERVICE, HETZIJ OP EEN ANDERE MANIER, ZAL EEN GARANTIE TOT STAND BRENGEN. HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SERVICE, DE SOCIAALNETWERKFUNCTIES, DE CASH SHOP, EVENTUELE CASH ITEMS, DE SOFTWARE EN ALLE ANDERE DAARIN OPGENOMEN CONTENT IS VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE IN HET GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE NIET-NAKOMING ZIJN NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE VAN ONZE MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS OF PARTNERS, NOCH ONZE OF HUN BESTUURDERS, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN, ADVOCATEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET PUNITIEF KARAKTER (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL OF WINSTDERVING), KRACHTENS ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDER VERMOEDEN DAT VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBAND HOUDT MET DE SERVICE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE SITE, DE GAMES, DE SOFTWARE EN ALLE ANDERE DAARIN OPGENOMEN CONTENT), UW ACCOUNT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, UW CASH ITEMS OF NEXON CASH), EN ELKE GEKOPPELDE SITE OF ELK PRODUCT OF ELKE DIENST DAT/DIE WORDT GEKOCHT VIA HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SERVICE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. UW RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SERVICE OF EEN GEDEELTE DAARVAN IS OPHOUDEN DEZE SERVICE TE GEBRUIKEN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GRONDEN, HETZIJ OP BASIS VAN DE OVEREENKOMST, OP GROND VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ ANDERS, ZAL HET GROOTSTE BEDRAG ZIJN VAN OFWEL TWINTIG EURO, OFWEL HET TOTALE BEDRAG VAN RESTERENDE ONGEBRUIKTE NEXON CASH OP UW ACCOUNT. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR FRAUDE OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS OF AGENTEN. WIJ ZULLEN ONZE MEDEWERKING VERLENEN AAN ALLE RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES OF GEVOLG GEVEN AAN RECHTERLIJKE BEVELEN DIE ONS VERZOEKEN OF OPDRAGEN DE IDENTITEIT BEKEND TE MAKEN VAN IEMAND OF DEZE PERSOON TE LOKALISEREN TER PREVENTIE OF OPSPORING VAN MISDAAD OF DE AANHOUDING OF VERVOLGING VAN OVERTREDERS. U ERKENT HIERBIJ DAT ER ANDERE OMSTANDIGHEDEN ZIJN WAARIN WIJ BIJ WET WORDEN VERPLICHT INFORMATIE BEKEND TE MAKEN OVER U OF HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SITE EN/OF DE SERVICE.

13. SCHADELOOSSTELLING

Als voorwaarde voor de toegang tot en het gebruik van de Service en/of Site door u, stemt u ermee in het Bedrijf, onze filialen, dochterondernemingen, onafhankelijke contractanten, licentiegevers, leveranciers, adverteerders, partners, sublicentiehouders en sponsors, en onze en hun bestuurders, leidinggevenden, werknemers, consultants, agenten, advocaten en andere vertegenwoordigers, te vrijwaren tegen alle aanspraken, schadevergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) en andere uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit (i) de toegang en het gebruik door u van de Service en/of Site en de daarin opgenomen content, inclusief, zonder beperking, alle beweringen dat enige content die u indient of doorstuurt terwijl u de Service gebruikt, een inbreuk of andere schending vormt op het auteursrecht, het merk, het zakengeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten of andere rechten van een derde of partij; (ii) de schending door u van deze Overeenkomst, het Privacybeleid, de Regels van de game , elke toepasselijke wet of de rechten van een andere persoon; (iii) elk geschil dat u hebt of beweert te hebben met een of meerdere gebruikers van de Service en/of Site; (iv) de oplossing door het Bedrijf van een geschil dat u eventueel hebt of beweert te hebben met een of meerdere gebruikers van de Service en/of Site; en (v) uw ongepaste machtiging voor het Bedrijf om door u verstrekte gegevens of content te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken.

14. DIVERSEN

A. Deze Overeenkomst wordt geregeld door en geinterpreteerd overeenkomstig de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onverminderd beginselen van het internationaal privaatrecht die zouden leiden tot de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied.

B. Alle geschillen die voortvloeien uit de onderhavige Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan het rechtsgebied van de Rechtbanken van het district Luxemburg-Stad, tenzij de gebruiker het recht heeft een rechtsgebied te kiezen krachtens bepalingen waarvan contractueel geen afstand kan worden gedaan.

C. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze Overeenkomst en zal ze de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle resterende bepalingen niet beinvloeden.

D. Behalve indien op een andere manier specifiek hierin is voorzien, is dit de volledige Overeenkomst tussen ons in verband met de inhoud hiervan en vervangt zij alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge Overeenkomsten tussen ons met betrekking tot die inhoud.

E. Deze Overeenkomst is niet overdraagbaar en kan niet door u in sublicentie worden gegeven behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

F. Het niet uitoefenen of uitvoeren van een recht of bepaling van deze Overeenkomst door het Bedrijf vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Elke in deze Overeenkomst opgenomen titel, kop of hoofdstuktitel wordt alleen ingevoegd voor het gemak en definieert of verklaart op geen enkele manier een hoofdstuk of bepaling hiervan.